ایجاد فروشگاه در کانال:

ایجاد فروشگاه در کانال:از طریق ربات @TgmPayBot می تونید برای خود درگاه پرداخت و فروشگاه تلگرامی درسته کرده و در…